Code PHP kiểm tra trang web đang được mở bằng điện thoại hay máy tính

331

Có những ứng dụng bạn chỉ muốn chạy trên trình duyệt của máy tính hoặc của điện thoại mà thôi, vậy cách làm như thế nào?

Có thể bạn quan tâm:

Sau đây là đoạn code giúp bạn kiểm tra xem người dùng đang mở web bằng trình duyệt của máy tính hay trình duyệt của điện thoại.

Tạo Function kiểm tra điện thoại hay máy tính

Tạo Function với nội dung như sau. Lưu với tên bất kỳ có đuôi mở rộng *.php

Kết quả

Để kiểm tra function ta viết thêm dòng này vào cuối file ta vừa tạo để hiển thị kết quả

Xem Demo

Tham khảo:

http://php.net/manual/en/function.get-browser.php

http://erikastokes.com/php/how-to-test-if-a-browser-is-mobile.php

Chúc các bạn thành công!

- Tài trợ -